Privacy Verklaring (1.1)

C.O.K. Hallelujah hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. C.O.K. Hallelujah houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als C.O.K. Hallelujah zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden, projectzangers en solisten

Persoonsgegevens van verenigingsleden, projectzangers en solisten worden door C.O.K. Hallelujah verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Het uitvoering geven aan (indien van toepassing, één of meerdere):

  • de lidmaatschapsovereenkomst

  • deelname zangproject

  • optreden bij concert/uitvoering.

Grondslag(en) voor deze persoonsgegevens is/zijn:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

 • Overeenkomst deelname zang project;

 • Overeenkomst optreden bij concert/uitvoering.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.O.K. Hallelujah de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Bankrekeningnummer;

 • Stemsoort;

 • Pasfoto (smoelenboek verenigingsleden).

Uw persoonsgegevens worden door C.O.K. Hallelujah opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsoren

Persoonsgegevens van donateurs en sponsoren worden door C.O.K. Hallelujah verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering donateurschap

 • Uitvoering sponsorschap;

 • Informeren bij ontwikkelingen rondom het doneren of sponsoren en/of de vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Overeenkomst sponsoring, subsidie toekenning of soortgelijke overeenkomst.

 • Aanmeldingsformulier “Donateur worden”

 • Overboeking met kenmerk donatie naar een bankrekening van de vereniging

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.O.K. Hallelujah de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Functie binnen uw organisatie;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door C.O.K. Hallelujah opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u doneert/sponsort/etc.

 • En daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees (nieuwsbrief en verenigingsblad Octaaf) worden door C.O.K. Hallelujah verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 • Verenigingslid

 • Oud verenigingslid (lid van speciale verdienste en/of op verzoek)

 • Donateurschap

 • Sponsoring

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.O.K. Hallelujah de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres;

 • Postadres (bij gebrek aan e-mail).

Uw persoonsgegevens worden door C.O.K. Hallelujah opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men verenigingslid en/of donateur is.

 • Tot opzegging van nieuwsbrief en/of abonnement

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door C.O.K. Hallelujah verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.O.K. Hallelujah de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door C.O.K. Hallelujah opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij deze de Data Shield act heeft ondertekend (een extensie van de AVG op Europese niveau naar de VS) – dit is momenteel alleen van toepassing op onze website.

Beeldmateriaal

Een lid stemt in met het maken en publiceren van beeldmateriaal waar deze op kan staan. Een lid heeft te allen tijde het recht een foto te laten verwijderen indien zij bezwaar maakt. Het bestuur kan er dan voor kiezen de persoon onherkenbaar te laten.

Websitebezoek (logs) en cookies

Tijdens het websitebezoek wordt het IP adres van bezoekers opgeslagen in zogeheten logs. Dit is een standaard werkwijze. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ons streven is om deze adressen te anonimiseren, of na een vaste periode automatisch te verwijderen.

Onze website plaatst geen marketing cookies, uitgezonderd die bijbehorende de twitterfeed widget op de frontpagina. Er wordt nog onderzocht of a) voor plaatsing toestemming gevraagd kan worden aan bezoekers, dan wel b) er een oplossing zonder cookies valt te realiseren.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

C.O.K. Hallelujah bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens C.O.K. Hallelujah van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

C.O.K. Hallelujah

Buitensluisstraat 77

2225 AK

Katwijk (ZH)

Nederland

info@cokhallelujah.nl

Aanpassingen

 • Versie 1.1: Toevoeging solisten en sponsoren. Diverse correcties.